Blog
  Facebook
  Instagram

  Informació i autorització del pare/mare/tutor per a alumnes menors d’edat

  Com pare/mare/tutor autoritzo al nen/a a:

  • Realitzar totes les activitats de l’esplai i participar en les sortides fora de les instal·lacions
  • Comunicar-se amb els serveis d’urgència mèdica i prendre les decisions que aquests recomanin en cas de no poder localitzar el pare/mare/tutor.
  • Ser recollit de l’esplai per les persones indicades
  • L’alumne es compromet a utilitzar els elements de protecció i seguretat que determinin en cada moments els monitors i a seguir sempre les seves instruccions.
  • El mare/mare/tutor és coneixedor/a dels riscos inherents que comporta tota activitat aquàticas
  • L’Escola té subscrita una pòlissa de responsabilitat civil general per a la cobertura d’aquests durant la realització de l’esplai. En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, us informem que les seves dades seran incorporades al nostre fitxer sense finalitats comercials. Les dades només seran cedides conforme a la legislació esportiva vigent i no seran cedides per a finalitats diferents sense el seu consentiment. Podreu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit a Escola del Vent, Passeig marítim, s/n. 08911 Badalona.